Качествен контрол

КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ и ДПП (Добра Производствена Практика)

За постигане на високо качество на произвежданата продукция, компанията ФУРАЖНИ ХРАНИ е разработила програма за управление на качеството, която обхваща основно:

  • доставка на суровини с високо качество от утвърдени доставчици.
  • стриктен контрол и оптимални режими на производстводствените процеси.
  • анализ на критичните контролни точки.
  • обслужване и техническа обезпеченост на производството.
  • качествен (лабораторен) контрол на суровините, междинните продукти и готовата продукция. Фирмата има на разположение модерно обзаведена лаборатория за химически и други анализи.
  • изследователска и развойна дейност.
  • система за регистриране на произхода на суровините.

Добрата Производствена Практика е базирана на последните научни постижения в областа на храненето, технологията и санитарните изисквания за производство на храни за домашни любимци.

Спазването на горепосочените принципи дава увереност, че произвежданите от компанията храни са с висока степен на безопасност.